-

  SCI论文 返回首页  
   
 标题  Total ionizing dose effect in an input/output device for flash memory
 作者  Liu Zhang-Li;Hu Zhi-Yuan;Zhang Zheng-Xuan;Shao Hua;Chen Ming;Bi Da-Wei;Ning Bing-Xu;Zou Shi-Chang
 出版年  2011
 来源  CHINESE PHYSICS B
 地址  Chinese Acad Sci,Grad Univ,Beijing 100049,Peoples R China.
 被引次数  2
 合作国家数  1
 文档类型  Article
 issn  1674-1056
 WOS分类  Physics, Multidisciplinary